Wednesday, December 07, 2005

تعطیلی مترو

دیروز به جز خبر سقوط هواپیما اتفاق ناگوار دیگه ای هم افتاد ولی به علت مهم بودن خبر هواپیما در حاشیه قرار گرفت ! شاید شما هم دیروز ظهر برای سوار شدن مترو رفتید متوجه تعطیلی مترو شدید ! دیروز که خواستم از مترو استفاده کنم دیدم در مترو رو بستند وقتی پرس و جو کردیم به ما گفتند که در ایستگاه 15 خرداد شخصی اقدام به خودکشی کرده و خودش رو جلو مترو انداخته برای همینم یکی از خط های مترو تهران که مقصدش میرداماد هست تعطیل شده ! تا اونجایی که ما فهمیدیم طرف در جا به اون دنیا رفته بود . تو این فکر بودم که شب وقتی داشتم با تاکسی به منزل می رفتم این بحث شروع شد و اونجا بود که فهمیدیم این اتفاق جدید نبوده چون یکنفر سال پیش اقدام به یک همچین کاری در ایستگاه حسن آباد کرده .

No comments: