Saturday, December 10, 2005

لینک های امروز

http://www.snowcrystals.com یک سایت جالب راجع به دونه های برف. http://www.gamegossip.com یک سایت بسیار خوب در مورد کنسول های بازی واخبار بازی ها.

No comments: