Tuesday, December 06, 2005

سقوط هواپیمای نظامی در جنوب غرب تهران

باز هم یک حادثه تلخ دیگه... همونطور که دیدید اخبار اعلام کرد که چند دقیقه پیش یک هواپیمای ترابری-نظامی از نوع C130 بعد از بلند شدن از باند فرودگاه مهراباد، در جنوب غرب تهران در منطقه مسکونی سه راه آذری سقوط کرده. باز هم مردم مردند. باز هم سوختند. باز هم عزادار شدند ... عادت کرده ایم. عادت کرده ایم که جلوی چشمانمان مردم زنده زنده کباب شوند و بمیرند و ما هیچ نگوییم. عادت کرده ایم که در سکوت رخت عزا بر تن کنیم و بی صدا اشک بریزیم برای انسان هایی که بی گناه میمیرند... چند روز دیگر هم تحقیق میشود که چه کسی مقصر بوده ... و باز بازی مضحک "کی بود کی بود من نبودم ! " قطار مشهد را یادمان نرفته که چند نفر جزغاله شدند و آخر معلوم شد که تقصیر باد بوده که قطار بی راننده از ایستگاه فرار کرده است ... زلزله بم را یادمان نرفته که تا یک روز از زیر آوار ها ناله به گوش میرسید ولی بعد از یک روز که کسی به دادشان نرسید همه ناله ها خاموش شد ... یادمان نرفته تصویر آن نوعروسی که در اولین صبح زندگی مشترکش با ناخن هایش سعی میکرد بتون را بخراشد و اشک میریخت و شوهرش را با ضجه صدا میزد ... هنوز یادمان نرفته آنها را ، که حادثه ای دیگر رخ داده و باز هم یک مصیبت تلخ دیگر بر این ملت فرود آمده. و باز هم میدانیم که مقصر باد است، طوفان است، توطئه اجنبی هاست و هیچ کس مسئول این مصائب نیست ...

No comments: